sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


วิสัยทัศน์/พันธกิจ


เป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีพอเพียง
 

พันธกิจ   

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ด้านการเกษตรเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ โดยเน้นการจัดการร่วมกันกับชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพให้กับชุมชนให้ มีรายได้ที่มั่นคง ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกด้าน เพื่อให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น