sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
197
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


1
โครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพื้นเมือง ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดท่าข้าม ตำบลสเบปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องดนตรีพื้นเมือง เสริมสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิงสามารถเล่นดนตรีพื้นเมืองได้ เพืิ่อจะได้เป้นบุคคลที่สามารถสืบทอดให้อนุชนรุ่นหลังและได้มีจิตสำนึกรักดนตรีในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวล้าานนาและเป็นผู้สืบทอดดนตรีพื้นเมืองให้สืบไป

19 กันยายน 2566

"โครงการอบรมจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,ลูกจ้างและพนักงานส่วนตำบล ในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต",องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงได้ดำเนิน "โครงการอบรมจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,ลูกจ้างและพนักงานส่วนตำบล ในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ และเพิ่มพูน ให้ความรู้ ในระเบียบกฎหมาย อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวดเชียงใหม่  ได้รับความอนุเคราะห์การบรรยาย ให้ความรู้ โดยพระอาจารย์ ดร. ฐาณี ฐิตวิริโย เจ้าสำนักสถานธรรมปลีกวิเวก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ นางสาวพลเกต อินตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  และนางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

07 กันยายน 2566

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์) ประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์เชียงใหม่) ประจำปี 2566

06 กันยายน 2566

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญชวนร่วม เต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริการส่วนตำบลสบเปิง

05 กันยายน 2566

โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ในวันที่ 4 กันยายน 2566

05 กันยายน 2566

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชม (ทอผ้า) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ทอผ้า) ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากสถานที่จริงหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และยังส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกต สำรวจสิ่งต่างๆรอบตัว

25 สิงหาคม 2566

โรงเรียนฮ่วมใจสบเปิง (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ ๖,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมภายใต้โรงเรียนฮ่วมใจสบเปิง (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ ๖

ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

โดยมีกิจกรรมธรรมะบรรยาย เรื่อง ธรรมะกับผู้สูงอายุ และตอบปัญหาธรรมะ วิทยากรโดย พระครูโสภิตพัฒนกิตติ์ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าข้าม ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

25 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมและคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมและสร้างในการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ตนเองไม่หมกมุ่นกับอยาบมุขที่นำพาไปในทางที่เสื่อมเสีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสบเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2566

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดสหกรณ์ทุ่งใหม่ หมู่ 13 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2566

โครงการกิจกรรมวันแม่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หย่อมบ้านปางมะเสา หมู่ที่ 2 ต.สบเปิง จ.เชียงใหม่ โดยจะทำการพัฒนา ทำความสะอาดและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้น สบเปิง-เมืองก๋าย

27 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

อบรมการทำกระเช้าผลไม้จากไม้ไผ่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 

27 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

อบรมการทำกระเช้าผลไม้จากไม้ไผ่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 

27 กรกฎาคม 2566

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานจาก รพ.สต.บ้านปางม่วง พบเคสไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย และครัวเรือนใกล้เคียง พร้อมควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นฝอยละออง (Ultra Low Volume) หรือ ULV เพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณบ้านผู้ป่วยและโรงเรียน

18 กรกฎาคม 2566

การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 6/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย  ครั้งที่ 6/2566 วันอังคาร ที่ 18 เดือน กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
18 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (130 รายการ)