sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน (น้ำพริกกากหมู, จัดดอกไม้สด),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมใหม่ ลดปัญหาการว่างงานในภาวะวิกฤตทางการเงิน และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และต่อยอดเป็นเจ้าของกิจการได้

23 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการรณรงค์ร่วมปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนต่อประเด็นการดูแลรักษาและแก้ไขสภาพแวดล้อมในชุมชน ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพ ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ความปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงได้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ได้ทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และภาคประชาชน จัดให้มีการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อรณรงค์ร่วมปลูกจิตสำนึกต่อประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคฯในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติการป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดโรคฯที่เป็นระบบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

19 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีมอบโล่ เกียรติคุณ ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
04 ธันวาคม 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2563
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

31 ตุลาคม 2563

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศพด.อบต.สบเปิง ได้จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้ปกครอง เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและความอดทน

28 ตุลาคม 2563

โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในตำบลสบเปิง ได้ร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะอันดีงามของท้องถิ่นล้านนาต่อไป

28 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

20 ตุลาคม 2563

อบต.สบเปิง จัดประชุมคณะกรรมการกลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
13 ตุลาคม 2563

โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร,ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงาน  ในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร,ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงาน
ในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
โดยมีวัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

18 กันยายน 2563

โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563

โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

13 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลสบเปิง โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาอาชีพ กระบวนการผลิต การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาด ตามหลักการพัฒนาชุมชน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้ชุมชนมีความพอมีพอกิน อยู่ดีกินดี

11 กันยายน 2563

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 
(อบรมสอนทำจักรสานไม้ไผ่) วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

23 สิงหาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (58 รายการ)