ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043
วันที่ 6 มีนาคม 2563

ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

07 มีนาคม 2563

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปบรรจุภัณฑ์รักโลก ภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปพืชผักปลอดภัยเมาท์ศิโยน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2563

22 พฤศจิกายน 2562

20 พฤศจิกายน 2562

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร, ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ตามหลักธรรมมาภิบาล

วันที่ 27 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

27 กันยายน 2561

 

 วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559  นายนิคม  เรือนทราย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ร่วมกับพสกนิกรบ้านสบเปิง หมู่ 3 ดำเนินกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาเเห่งเเผ่นดินชุมชนรักษ์ถิ่นลุ่มน้ำเเม่ฮาว จัด กิจกรรมปลูกป่า ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาเเผ่นดินของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

12 สิงหาคม 2559

 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายนิคม  เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชนบ้านสบเปิงจัดทำฝายชะลอน้ำ(ฝายประชารัฐ)  ตามโครงการภูมิปัญญาเเห่งเเผ่นดินชุมชนรักษ์ถิ่นลุ่มน้ำเเม่ฮาว เพื่อเเก้ไขปัญหาหมอกควันเเละไฟป่าอย่างยั่งยืน   

12 สิงหาคม 2559

 วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 นายนิคม  เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นำทีมสมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)  กศน.ตำบลสบเปิง  โรงเรียนสบเปิงวิทยา  โรงเรียนวัดท่าข้าม  และโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559  
04 สิงหาคม 2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  นายนิคม  เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานเจ้าหน้าที่เเละพสกนิกรตำบลสบเปิง  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมทั้งเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เเละเเสดงถึงความจงรักภักดี
28 กรกฎาคม 2559


24 มิถุนายน 2559


24 มิถุนายน 2559


24 มิถุนายน 2559


24 มิถุนายน 2559


24 มิถุนายน 2559


24 มิถุนายน 2559

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)