ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
18,559
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
49,320
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2563
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

31 ตุลาคม 2563

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศพด.อบต.สบเปิง ได้จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้ปกครอง เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและความอดทน

28 ตุลาคม 2563

โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในตำบลสบเปิง ได้ร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะอันดีงามของท้องถิ่นล้านนาต่อไป

28 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

20 ตุลาคม 2563

อบต.สบเปิง จัดประชุมคณะกรรมการกลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
13 ตุลาคม 2563

โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร,ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงาน  ในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร,ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงาน
ในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
โดยมีวัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

18 กันยายน 2563

โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563

โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

13 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลสบเปิง โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาอาชีพ กระบวนการผลิต การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาด ตามหลักการพัฒนาชุมชน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้ชุมชนมีความพอมีพอกิน อยู่ดีกินดี

11 กันยายน 2563

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 
(อบรมสอนทำจักรสานไม้ไผ่) วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

23 สิงหาคม 2563

โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ชุมชนรักษ์ถิ่น ลุ่มน้ำแม่ฮาว ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานพิธี เปิดโครงการภูมิปัญญา ชุมชนรักษ์ถิ่นลุ่มน้ำแม่ฮาว "กิจกรรมปลูกป่า บวชป่า สืบชะตาสายน้ำ ทอดผ้าป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารให้คงความอุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศที่สมดุล อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดและยึดถือปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่แตง นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แตง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสบเปิง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน กว่า 400 คน ณ พื้นที่ป่าชุมชน บ้านม้งชุ่มเย็น บ้านท่าข้าม หมู่ 6 ตำบล
สบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2563

โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ. ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

01 สิงหาคม 2563

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง, ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง, หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 (น้ำตกหมอกฟ้า), หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่ฮาว, หัวหน้าโครงการหลวงแม่หลอด, หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน,ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,คณะครูอาจารย์และนักเรียนตำบลสบเปิง,สมาชิก อสม.ตำบลสบเปิง ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ตำบลสบเปิง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

22 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมการแปรรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)" ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่ยากจะควบคุมได้ แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เว้นแต่ประชาชนผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะโดยนำต้นกล้วย สิ่งที่เหลือใช้จากธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาแปรรูปเป็นจานภาชนะ สำหรับใส่อาหาร แบบใช้แล้วทิ้งซึ่งภาชนะจากต้นกล้วยสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

01 กรกฎาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)