ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร, ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ตามหลักธรรมมาภิบาล

วันที่ 27 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 


 
27 กันยายน 2561