ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043
การแปรรูปบรรจุภัณฑ์รักโลก และ แนะแนวการเป็นผู้ขายบนเว็บไซต์อุ๊ยคำ ouikum.com

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปบรรจุภัณฑ์รักโลก ภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปพืชผักปลอดภัยเมาท์ศิโยน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


 
13 กุมภาพันธ์ 2563