ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นายสุธางค์ อนันตชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอนุชา ดวงเงา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรรณวลี นันทสมบัติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง