ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พ.ศ.2559
 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้ง
        องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 5 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทางห่างจากอำเภอแม่แตงประมาณ  10 กิโลเมตร โดยเดินทางตามเส้นทางหลวงสาย แม่มาลัย – ปาย และระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต
    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  108.86 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,037 ไร่ แยกออกเป็น
-     พื้นที่ทำการเกษตร      ประมาณ        11,684   ไร่
-     พื้นที่ป่าและภูเขา        ประมาณ        54,353   ไร่
-     ที่อยู่อาศัย               ประมาณ          2,000    ไร่
-    พื้นที่ส่วนมากเป็นดินลูกรัง ดินเหนียว และดินปนทราย

ทิศเหนือ       อาณาเขตติดต่อตำบลเมืองก๋าย  ตำบลบ้านช้าง (เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา)
ทิศใต้           อาณาเขตติดต่อตำบลสันป่ายาง   (เป็นพื้นที่ราบเนินเขา)
ทิศตะวันออก  อาณาเขตติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก  (เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา)
ทิศตะวันตก    อาณาเขตติดต่อกับตำบลป่าแป๋    (เป็นพื้นที่ป่าสลับกับภูเขา)

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
        สภาพภูมิประเทศของตำบลสบเปิง มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง โดยมีภูเขาที่สำคัญ
ได้แก่ ดอยปางยาง ดอยป่าสัก บริเวณตอนกลางของตำบลมีทางหลวงหมายเลข 1095 ตัดผ่านในแนวตะวันตก-ตะวันออก ทำให้แบ่งพื้นที่ของตำบลออกเป็นพื้นที่ส่วนเหนือและส่วนใต้ ทางน้ำที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ฮาว ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตกของตำบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก

1.4 เขตการปกครอง
ตำบลสบเปิงมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด   13 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านปางฮ่าง            นายเสรี กล้าจริง            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2  บ้านปางม่วง            นายทวี  เหรา               ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3  บ้านสบเปิง             นายพล  ชะลิ                กำนัน
หมู่ที่ 4  บ้านต้นงุ้น              นายเกษม  สาริวงค์         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5  บ้านไร่                  นายสมชาติ  รัตนาพร       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านท่าข้าม            นายทวีเกียรติ  สะวัง        ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7  บ้านต้นลาน            นายจรัญ  เทพทอง         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8  บ้านดอนเจียง          นายอนงค์  เขียวงาม       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9  บ้านหนองบัวหลวง    นายบุญทา  มณี            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านแม่หลอด         นายทินกร  พะอิยาง         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11  บ้านผาหมอน         นายแดง  แซ่เฒ้า           ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12  บ้านล้อง               นายสมชาย  วงค์แก้ว      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13  บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่  นายเสาร์คำ  ดอนเมือง     ผู้ใหญ่บ้าน

1.5 ประชากร/ครัวเรือน   ประจำปี  2559


หมายเหตุ ข้อมูลจากการสำนักงานทะเบียน  กรมการปกครอง  อำเภอแม่แตง  ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  ศูนย์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งอยู่หมู่  5 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางฮ่าง             ตั้งอยู่หมู่  1 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน              ตั้งอยู่หมู่  7 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวหลวง          ตั้งอยู่หมู่  9 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก              ตั้งอยู่หมู่  10

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    ตำบลสบเปิงมีวัด จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้
1. วัดปางฮ่างดับภัยชัยมงคล         ตั้งอยู่หมู่ 1 
2. วัดศรีอัมพวัน                         ตั้งอยู่หมู่  2 
3. วัดสบเปิง                            ตั้งอยู่หมู่  3 
4. วัดดอยตะแคง                       ตั้งอยู่หมู่  4 
5. วัดสันปงงาม                        ตั้งอยู่หมู่  5 
6. วัดท่าข้าม                           ตั้งอยู่หมู่  6 
7. วัดดอนเจียง                        ตั้งอยู่หมู่  8 
8. วัดหนองบัวหลวง                  ตั้งอยู่หมู่  9  
9. วัดสหกรณ์ทุ่งใหม่                 ตั้งอยู่หมู่  13

หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง         ตั้งอยู่หมู่ 2
2. หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่ฮาว                   ตั้งอยู่หมู่ 1
3. หมวดการทางแม่แตง (สบเปิง)                         ตั้งอยู่หมู่ 2
4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 (น้ำตกหมอกฟ้า)   ตั้งอยู่หมู่ 1
5. สถานีวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด                             ตั้งอยู่หมู่ 10
6. โรงเรียนบ้านปางฮ่าง                        ตั้งอยู่หมู่ 1
7. โรงเรียนสบเปิงวิทยา                       ตั้งอยู่หมู่ 3
8. โรงเรียนวัดท่าข้าม                          ตั้งอยู่หมู่ 6
9. โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง               ตั้งอยู่หมู่ 9
10.โรงเรียนบ้านผาหมอน                     ตั้งอยู่หมู่ 10

การสาธารณสุข

         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      จำนวน  1  แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ 2
         - คลินิคเอกชน                                      จำนวน  1 แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ 3
         - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                          จำนวน  1 แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ 3
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    -  ตู้ยามตำรวจ (บ้านไร่)                จำนวน      1  แห่ง
    -  ตำรวจบ้าน                              จำนวน    60  คน
    -  ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน     จำนวน   182 คน
    -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               จำนวน        84 คน
    -  ทีมกู้ภัย (OTOS)                                 จำนวน      10 คน
       
การไฟฟ้า
           มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ครบทุกครัวเรือน

การประปา
           มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยว
1.    ป่าไม้เบญจพรรณ  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,10,11 และ 12
2.    หินใช้ทำถนน หมู่ 4,6 ติดเขตตำบลบ้านช้าง
3.    ถ้ำขี้ค้างคาว หมู่ 3
4.    น้ำตกขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่
-    น้ำตกตาดเปา  หมู่ 1
-    น้ำตกแม่เปิง    หมู่ 2
-    น้ำตกหมอกฟ้า หมู่ 10
5.    ดินดำใช้ทำเซรามิคได้  ห้วยดินดำ หมู่ 3
             
แหล่งน้ำธรรมชาติ
-    ลำน้ำ ลำห้วย     จำนวน    14    สาย
-    บ่อน้ำตื้น           จำนวน  700    บ่อ
-    บ่อบาดาล         จำนวน    26    บ่อ
-    ประปาหมู่บ้าน    จำนวน    5      แห่ง
-    ฝาย                จำนวน    16    แห่ง
-    อ่างเก็บน้ำ        จำนวน    70    แห่ง
-    บึง หนองน้ำ และอื่น ๆ     จำนวน    25    แห่ง