ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
18,559
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
49,320
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พ.ศ.2563

 


1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้ง
        องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 5 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทางห่างจากอำเภอแม่แตงประมาณ  10 กิโลเมตร โดยเดินทางตามเส้นทางหลวงสาย แม่มาลัย – ปาย และระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต
    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  108.86 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,037 ไร่ แยกออกเป็น
-     พื้นที่ทำการเกษตร      ประมาณ        11,684   ไร่
-     พื้นที่ป่าและภูเขา        ประมาณ        54,353   ไร่
-     ที่อยู่อาศัย               ประมาณ          2,000    ไร่
-    พื้นที่ส่วนมากเป็นดินลูกรัง ดินเหนียว และดินปนทราย

ทิศเหนือ       อาณาเขตติดต่อตำบลเมืองก๋าย  ตำบลบ้านช้าง (เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา)
ทิศใต้           อาณาเขตติดต่อตำบลสันป่ายาง   (เป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา)
ทิศตะวันออก  อาณาเขตติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก  (เป็นพื้นที่ราบ)
ทิศตะวันตก    อาณาเขตติดต่อกับตำบลป่าแป๋    (เป็นพื้นที่ป่าสลับกับภูเขา)

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
        สภาพภูมิประเทศของตำบลสบเปิง มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง โดยมีภูเขาที่สำคัญ
ได้แก่ ดอยปางยาง ดอยป่าสัก บริเวณตอนกลางของตำบลมีทางหลวงหมายเลข 1095 ตัดผ่านในแนวตะวันตก-ตะวันออก ทำให้แบ่งพื้นที่ของตำบลออกเป็นพื้นที่ส่วนเหนือและส่วนใต้ ทางน้ำที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ฮาว ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตกของตำบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก

1.4 เขตการปกครอง
ตำบลสบเปิงมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด   13 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านปางฮ่าง            นายเสรี กล้าจริง             ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2  บ้านปางม่วง            นายทวี  เหรา                ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3  บ้านสบเปิง             นายพล  ชะลิ                 กำนัน
หมู่ที่ 4  บ้านต้นงุ้น              นายศรชัย  คำติ๊บ            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5  บ้านไร่                  นายสมชาติ  รัตนพร         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านท่าข้าม            นายประเสริฐ  สุรินรังษี      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7  บ้านต้นลาน            นายจรัญ  เทพทอง          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8  บ้านดอนเจียง          นายอนงค์  เขียวงาม        ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9  บ้านหนองบัวหลวง    นายถวิล  ง่วยเตจา          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านแม่หลอด         นายนิคม  ธูปเทียน          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11  บ้านผาหมอน         นายแดง  แซ่เฒ้า           ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12  บ้านล้อง               นายสมชาย  วงค์แก้ว      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13  บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่  นายเสาร์คำ  ดอนเมือง     ผู้ใหญ่บ้าน

1.5 ประชากร/ครัวเรือน   ประจำปี  2563

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 ปางฮาง

444

453

897

323

หมู่ที่ 2 ปางม่วง

512

535

1,047

441

หมู่ที่ 3 สบเปิง

227

208

435

183

หมู่ที่ 4 ต้นงุ้น

357

346

703

259

หมู่ที่ 5 ไร่

306

339

645

252

หมู่ที่ 6 ท่าข้าม

452

456

908

332

หมู่ที่ 7 ต้นลาน

180

199

379

147

หมู่ที่ 8 ดอนเจียง

328

298

626

237

หมู่ที่ 9 หนองบัวหลวง

211

237

448

204

หมู่ที่ 10 แม่หลอด

319

310

629

222

หมู่ที่ 11 ผาหมอน

207

186

393

130

หมู่ที่ 12 ล้อง

122

127

249

112

หมู่ที่ 13 สหกรณ์ทุ่งใหม่

212

214

426

230

รวม

3,877

3,908

7,785

3,072


หมายเหตุ ข้อมูลจากการสำนักงานทะเบียน  กรมการปกครอง  อำเภอแม่แตง  ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  ศูนย์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งอยู่หมู่  5 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางฮ่าง             ตั้งอยู่หมู่  1 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน              ตั้งอยู่หมู่  7 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวหลวง          ตั้งอยู่หมู่  9 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก              ตั้งอยู่หมู่  10

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    ตำบลสบเปิงมีวัด จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้
1. วัดปางฮ่างดับภัยชัยมงคล         ตั้งอยู่หมู่ 1 
2. วัดศรีอัมพวัน                         ตั้งอยู่หมู่  2 
3. วัดสบเปิง                            ตั้งอยู่หมู่  3 
4. วัดดอยตะแคง                       ตั้งอยู่หมู่  4 
5. วัดสันปงงาม                        ตั้งอยู่หมู่  5 
6. วัดท่าข้าม                           ตั้งอยู่หมู่  6 
7. วัดดอนเจียง                        ตั้งอยู่หมู่  8 
8. วัดหนองบัวหลวง                  ตั้งอยู่หมู่  9  
9. วัดสหกรณ์ทุ่งใหม่                 ตั้งอยู่หมู่  13

หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง         ตั้งอยู่หมู่ 2
2. หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่ฮาว                   ตั้งอยู่หมู่ 1
3. หมวดการทางแม่แตง (สบเปิง)                         ตั้งอยู่หมู่ 2
4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 (น้ำตกหมอกฟ้า)   ตั้งอยู่หมู่ 1
5. โรงเรียนบ้านปางฮ่าง                        ตั้งอยู่หมู่ 1
6. โรงเรียนสบเปิงวิทยา                       ตั้งอยู่หมู่ 3
7. โรงเรียนวัดท่าข้าม                          ตั้งอยู่หมู่ 6
8.โรงเรียนบ้านผาหมอน                     ตั้งอยู่หมู่ 10

การสาธารณสุข

         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      จำนวน  1  แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ 2
         - คลินิคเอกชน                                      จำนวน  1 แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ 3
         - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                          จำนวน  1 แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ 3
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    -  ตู้ยามตำรวจ (บ้านไร่)                จำนวน      1  แห่ง
    -  ตำรวจบ้าน                              จำนวน    60  คน
    -  ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน     จำนวน   182 คน
    -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               จำนวน        84 คน
    -  ทีมกู้ภัย (OTOS)                                 จำนวน      6 คน
       
การไฟฟ้า
           มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ครบทุกครัวเรือน

การประปา
           มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยว
1.    ป่าไม้เบญจพรรณ  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,10,11 และ 12
2.    หินใช้ทำถนน หมู่ 4,6 ติดเขตตำบลบ้านช้าง
3.    ถ้ำขี้ค้างคาว หมู่ 3
4.    น้ำตกขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่
-    น้ำตกตาดเปา  หมู่ 1
-    น้ำตกแม่เปิง    หมู่ 2
-    น้ำตกหมอกฟ้า หมู่ 10
5.    ดินดำใช้ทำเซรามิคได้  ห้วยดินดำ หมู่ 3
             
แหล่งน้ำธรรมชาติ
-    ลำน้ำ ลำห้วย     จำนวน    14    สาย
-    บ่อน้ำตื้น           จำนวน  700    บ่อ
-    บ่อบาดาล         จำนวน    26    บ่อ
-    ประปาหมู่บ้าน    จำนวน    5      แห่ง
-    ฝาย                จำนวน    16    แห่ง
-    อ่างเก็บน้ำ        จำนวน    70    แห่ง
-    บึง หนองน้ำ และอื่น ๆ     จำนวน    25    แห่ง