ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

เป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีพอเพียง

 
พันธกิจ   
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ด้านการเกษตรเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ โดยเน้นการจัดการร่วมกันกับชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพให้กับชุมชนให้ มีรายได้ที่มั่นคง ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกด้าน เพื่อให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น