ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


วิสัยทัศน์/พันธกิจ


เป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีพอเพียง
 

พันธกิจ   

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ด้านการเกษตรเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ โดยเน้นการจัดการร่วมกันกับชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพให้กับชุมชนให้ มีรายได้ที่มั่นคง ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกด้าน เพื่อให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น