ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
18,559
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
49,320
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

เป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีพอเพียง

 
พันธกิจ   
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ด้านการเกษตรเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ โดยเน้นการจัดการร่วมกันกับชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพให้กับชุมชนให้ มีรายได้ที่มั่นคง ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกด้าน เพื่อให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น