sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

เป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีพอเพียง

 
พันธกิจ   
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ด้านการเกษตรเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ โดยเน้นการจัดการร่วมกันกับชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพให้กับชุมชนให้ มีรายได้ที่มั่นคง ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกด้าน เพื่อให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น