ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

วิสัยทัศน์
 “อบอุ่นเหมือนบ้าน พัฒนาการสมวัย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”


ปรัชญาการศึกษา
  ส่งเสริมการเรียนรู้   ควบคู่คุณธรรม  นำพัฒนาการรอบด้าน


ตราสัญลักษณ์


สีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
สีชมพู  หมายถึง สีแห่งความรักความอบอุ่นและความเอื้ออาทร
 
 
สีฟ้า  หมายถึง สีที่มุ่งให้เห็นความก้าวไกลความมุมานะและความอดทน


การแต่งกาย
วันจันทร์  อังคาร พฤหัสบดี                        
    
 

วันพุธ


วันศุกร์

 

                     


จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
1.  รับโล่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน  ประจำปี 2558  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข