ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 225 ก.ย. 2561
2แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 125 ก.ย. 2561
3แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่325 ก.ย. 2561
4แผนปฎิบัติการป้องกันการทุุจริต พ.ศ.2561-2564 20 ต.ค. 2560
5แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)8 พ.ย. 2559
6แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 11 พ.ค. 2559
7แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 111 พ.ค. 2559
8แผนพัฒนาสามปี 2559 - 256129 พ.ค. 2558
9แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 129 พ.ค. 2558

1