sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15 ก.พ. 2564
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน15 ก.พ. 2564
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 ก.พ. 2564
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ15 ก.พ. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี15 ก.พ. 2564
6แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปี ๒๕๖๔15 ก.พ. 2564
7ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 ม.ค. 2564
8ขยายเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒17 ส.ค. 2563
9มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต22 มิ.ย. 2563
10เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ22 มิ.ย. 2563
11เจตนารณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น22 มิ.ย. 2563
12มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง22 มิ.ย. 2563
13มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ22 มิ.ย. 2563
14มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน22 มิ.ย. 2563
15คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของนายก อบต. ให้แก่รองนายก อบต.18 มี.ค. 2563
16คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ18 มี.ค. 2563
17ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)29 พ.ย. 2562

1