ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์25 มิ.ย. 2562
2ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ25 มิ.ย. 2562
3ประกาศแผนจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ปีงบประมาณ 256125 มิ.ย. 2562
4ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 มิ.ย. 2562
5ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 มิ.ย. 2562
6ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ25 มิ.ย. 2562
7ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ25 มิ.ย. 2562
8ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ25 มิ.ย. 2562
9รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส4 มิ.ย. 2562
10ประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส4 มิ.ย. 2562
11ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น10 พ.ค. 2562
12ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน10 พ.ค. 2562
13ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้เข้ารับบริการ กิจการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง10 พ.ค. 2562
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรืองแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 25 ก.ย. 2560
15แผนจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง25 ก.ย. 2560

1