ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน4 ธ.ค. 2562
2งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 25624 ต.ค. 2562
3รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 25625 ก.ค. 2562
4รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 256224 มิ.ย. 2562
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1 ปีงบประมาณ 256224 มิ.ย. 2562
6รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน12 ก.พ. 2562
7งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 256111 ต.ค. 2561
8งบแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 25619 ต.ค. 2561
9งบการเงิน ปี256016 ต.ค. 2560
10งบการเงินประจำปีงบประมาณ 255910 ต.ค. 2559
11งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 255820 ต.ค. 2558
12งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 255820 ต.ค. 2558

1