ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


 ชื่อเอกสาร : จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน 2564   [ 30 มีนาคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

http://www.sobperng.go.th/fileupload/news/tb_news_123_3_2021-03-30_832950.pdf


 


รับสมัคร 25 มี.ค. - 5 เม.ย. 2564


หลักการและเหตุผล


      ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางในการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการ    ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด และสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด นั้น


      องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อนขึ้น  
เพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2564   


เป้าหมายของโครงการ


          เป้าหมายด้านปริมาณ


                    นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและกำลังศึกษาต่อ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     


          เป้าหมายด้านคุณภาพ


                    1. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ทั้งจากลักษณะงานที่ปฏิบัติและการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน


                    2. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติดและสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง


ระเบียบ 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.1/ว423 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการ/กิจกรรม
  จ้างนักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางดำเนินงาน ดังนี้


จัดให้มีโครงการ กิจกรรม จ้างนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนในวันทำการราชการ หรือวันหยุดราชการ เฉพาะเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ในภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมแต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และพิจารณาแล้วว่านักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้ อาทิ เช่น • งานด้านเอกสาร ได้แก่ การจัดพิมพ์หรือจัดเก็บเอกสาร การรับคำร้องงานบริการประชาชน การรับและตรวจเอกสารข้อมูลการเสียภาษีของประชาชน หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ
  การดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม หรือการศึกษา

 • งานด้านการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 • การสำรวจหรือจัดทำแผนที่ข้อมูลท้องถิ่น เช่น ข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่เสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ อุบัติภัย อาชญากรรม แหล่งมั่วสุมของเยาวชนเพื่อประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาต่าง ๆ เช่น แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • กิจกรรมการบูรณะ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ การดูแลสวนสาธารณะ

 • กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นตามที่เห็นสมควร


ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับวุฒิภาวะ และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา เป็นสำคัญ


    3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกันดังนี้


        3.1  ในการจ้างนักเรียน นักศึกษา มาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียนในวันทำการหรือวันหยุดราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจ้างได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ


        3.2  ในการจ้างงานตามข้อ 2.1 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ในอัตราดังนี้


               (1)  กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่รวมเวลาหยุดพักให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินวันละ 300 บาทต่อคน


               (2)  กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 150 บาทต่อคน


       3.3  วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสามารถดำเนินการได้ใน 2 รูปแบบ ดังนี้


               (1)  กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย


               (2)  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน นักศึกษา


ย้อนกลับ