ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


นายสุธางค์ อนันตชัย
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงษ์ ปวนปันมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายศุภกร อินทะไชย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายวุฒิพงษ์ ใหม่เฟย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวกรรณิกา ยืนยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอุดมศักดิ์ รัตนพงศ์
นิติกรปฏิบัติการ


-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายประพัทธ์ เรือนใจ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอัจฉรา กิตติวิโรจน์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน


นางสาวภัสรา ธูปเทียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสายสุดา สมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายนิช วุฒิยา
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพงษ์ ตันสมเจ
พนักงานขับรถยนต์


นายอดุลย์ นันต๊ะเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายสถิตย์ มาลี
พนักงานตกแต่งสวน


นายอร่าม โพธิ
คนงานทั่วไปนายอุทัย จำปามณี
คนงานทั่วไป


นายพิพัฒน์ สกุลชาวดอย
คนงานทั่วไป


นางนงเยาว์ สมจักษ์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)


นายทวีพงษ์ มะโนรัตน์
คนงานทั่วไป