ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043






นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางยุพา ทิศเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางอารยา รักโนนสูง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวภัคกมล ใจมา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสุธาสินี คนกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวเตือนใจ อินชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวนงคราญ อาชนี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายมานพ ขาวศาสตร์
คนงานทั่วไป


นางสาวรุ่งนภา สุภาคำ
คนงานทั่วไป