sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอใช้บริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
ขอรับบริการจาก (ขื่อหน่วยงานที่ขอรับบริการ)
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พุดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด ตอบได้มากว่า1ข้อข้อเสนอแนะ
.