ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,352
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
17,794
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
48,555
ไอพี ของคุณ
35.168.62.171
แผนดีที่ "สบเปิง"

    สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปี 2563

    จากการลงพื้นที่จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 62 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 ม.ค.63 ที่ผ่านมา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ที่ผ่านมา

    สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการดังกล่าว ซึ่งอาจจะประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ ราคาปัจจัยการผลิต และผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วสรุปรวมจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พร้อมกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการเพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่ตำบลดังกล่าว

    การประจัดทำแผนครั้งนี้มีผู้แทนสภาเกษตรกรรจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล/ระดับหมู่บ้าน เข้าร่วมเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำแผนและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการทำการเกษตรปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของตำบล ในประเด็นปัญหาของตำบล 5 ด้าน ได้แก่ หนี้สิน ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ สวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งได้ร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขร่วมกัน ดังนี้
    1. ให้ติดตามโครงการสร้างฝายแม่น้ำฮาว หมู่ที่ 2 ต.สบเปิง
    2. ขอก่อสร้างฝายชะลอน้ำที่น้ำห้วยยองหมู่ที่ 3 ต.สบเปิง และขุดเจ่าบ่อบาดาลน้ำลึกหมู่ที่ 3
    3.ขอลำน้ำเหมืองไส้ไก่ตั้งแต่หมู่ 2 ถึงหมู่ 9 ต.สบเปิง ตลอดสายเชื่อมต่อตำบลสันป่ายางหมู่ที่ 1
    4. ขอระบบประปาหมู่บ้านเชื่อมต่อจากน้ำแม่ริมมาน้ำแม่ฮาว
    5. ขอให้กำหนดการปล่อยน้ำในฝายแม่ตูมให้ทั่วถึงในเขตพื้นที่การเกษตร

    จากการลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนครั้งที่ 2 ได้พิจารณาแผนที่ได้จัดทำพร้อมทั้งแผนธุรกิจประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมาท์ศิโยน ต.สบเปิง อ.แม่แตง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยประสงค์ต่อยอดในเรื่องการจัดการกล้วยน้ำหว้าแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีมากที่สุดของตำบลเป็นลำดับต่อไป


 
31 มีนาคม 2563